Hybride Leren - Laptopproject

Het is van groot belang om een aantal zaken over ons project ‘hybride leren’ helder te stellen zodat voor iedereen duidelijk wordt welke pedagogische visie er schuilt achter dit project, wat de bedoelingen zijn en hoe we dit als school willen realiseren in de dagdagelijkse praktijk. In de FAQ’s verwerken we ook de feedback die we ook van ouders en leerlingen gekregen hebben. Vooreerst willen we het ontstaan van dit project schetsen omdat dit van cruciaal belang is.

1.  Ontstaan van ons project ‘hybride leren’

1.1  Het digitale onderwijs is reeds lang ingeburgerd ook in onze school en de voorbije tien jaren sijpelden vele goede voorbeelden binnen in de lespraktijk. Maar de voorbije twee schooljaren kwam alles om de welbekende reden in een stroomversnelling terecht en werden alle onderwijspartners geconfronteerd met het afstandsonderwijs en de inzet op grote schaal van nieuwe digitale middelen. Dit was zowel voor ouders, leerlingen én leerkrachten een grote uitdaging. Van de ene op de andere dag werden leerkrachten uitgedaagd om hun leerstof op een revolutionaire manier over te brengen daar waar het klassieke onderwijs al honderden jaren bestaat. Maar er waren ook veel opportuniteiten, bijvoorbeeld op vlak van remediëring.

1.2  Er was veel uitwisseling van good practices tussen collega’s, kruisbestuiving tussen vakgroepen, pedagogische studiedagen en navormingen werden gewijd aan dit thema. Maar we voelden de noodzaak dit structureel in te bedden in onze lespraktijken. Zo rijpte het idee om al deze verworvenheden rond digitaal onderwijs duurzaam te verankeren in onze school via het project ‘hybride leren’ en om een uitrol te voorzien verspreid over vele jaren. Maar toen kwam de Vlaamse regering op de proppen.

2.  De Vlaamse overheid en ‘Digisprong’

Het gebruik van een laptop is ondertussen volledig geïntegreerd in ons onderwijssysteem en niet meer weg te denken. De Vlaamse overheid heeft de voorbije twee schooljaren via Digisprong een financiële korting geboden voor de aankoop van een laptop via de school. Deze tegemoetkoming bestaat echter niet meer. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het aanschaffen van de laptop.

Aangezien we geen korting meer kunnen geven, voorzien we een nieuwe regeling die financieel beter haalbaar is nl.

  • de leerlingen van het eerste leerjaar (en zij-instromers in het tweede leerjaar) moeten de laptop via de school huren gedurende twee schooljaren (met een garantie voor twee schooljaren);
  • vanaf het derde t.e.m. het zesde leerjaar wordt de laptop verplicht aangekocht via de school (met een garantie voor vier schooljaren).

Op deze manier beschikken al onze leerlingen over eenzelfde performante toestel waaraan de nodige service gekoppeld is.

3.  Pedagogische visie 

De coronaperiode met zijn afstandsonderwijs had ons al aardig op weg gezet. Door de implementatie van de laptops kunnen we een versnelling hoger schakelen in ons project ‘hybride leren’: dit houdt in dat we in onze lespraktijk het gebruik van laptops op een kwaliteitsvolle manier integreren, waarbij zowel online als offline leren als remediëring in contact- en afstandsonderwijs centraal staan. We gaan verder met de ontwikkeling van een digitaal-didactische dynamiek die systematisch opgevolgd en bijgestuurd wordt en tegelijkertijd borgen we al het goede uit onze huidige manier van lesgeven.

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat hybride leren over het algemeen beter is voor de leerprestaties dan traditioneel onderwijs of volledig online afstandsonderwijs door de diverse mogelijkheden waarop de instructie gegeven wordt en door het lesmateriaal dat ter beschikking is.

We leggen graag de nadruk op hybride leren, eerder dan op de term ‘laptopproject’: ons onderwijs is niet ‘toolgericht’, maar focust doelgericht op veelzijdige leerlingen aan wie we een brede algemene en digitale vorming aanbieden die zowel uitdagend als haalbaar moet zijn. Onze leerlingen bieden we de kans om basiscompetenties te ontwikkelen die cruciaal zijn voor hun toekomstig leven.

Het fundamentele uitgangspunt is een doordachte digitale didactiek: de leraar zorgt ervoor dat de laptop met de nodige dosis gezond verstand gebruikt wordt. Hij/zij maakt realistische keuzes om het leerproces motiverend te maken voor de leerlingen. Dit impliceert dan ook dat we de laptop niet elk lesuur van de dag aanwenden; alleen wanneer er een duidelijke meerwaarde is hetzij voor de motivatie, de leerwinst of het welbevinden van onze leerlingen. De laptop is een extra tool in het leerproces en zeker geen vervangmiddel voor ‘good practices’ uit het klassieke lesgebeuren. Onze leerlingen zullen veel moeten blijven schrijven en leren efficiënt notities nemen met het oog op een goede doorstart naar het hoger onderwijs.

De leerkracht heeft aandacht voor ‘leren leren’ en het ontwikkelen van zelfsturing. Werken met een laptop vereist meer autonomie (verantwoordelijkheid/zelfcontrole) van de leerling: hij/zij kan zelf een aantal vrije keuzes maken en leert zo zelfstandig en gedisciplineerd werken en plannen, dit alles binnen een duidelijk kader, enerzijds bepaald door de leerkracht en anderzijds gebaseerd op afspraken in het schoolreglement.

We willen leerlingen gaandeweg op een correcte manier leren informatie te verzamelen, deze te filteren en zelf te leren oordelen of informatie klopt en relevant is. Ook door soms eens een minder kwalitatief artikel (of fake news) voor te schuiven en dit te laten analyseren. Op deze manier kunnen we hun mediawijsheid versterken.

Hybride leren biedt ook meer mogelijkheden tot remediëring, differentiatie naar instructie, ondersteuning, of moeilijkheidsgraad.

Voor concrete informatie (bv. levering toestel, garantie, verzekering, betaalwijze e.d.) verwijzen we naar de uitgebreide communicatie die in de loop van het derde trimester op onze website zal verschijnen: we beantwoorden een aantal veel gestelde vragen en we voegen ook uittreksels uit het schoolreglement van dit schooljaar toe.

 

FAQ's (schooljaar 2021-2022 en 2022-2023)

Alle onderstaande informatie is van toepassing op toestellen die in schooljaar 2021-2022 (met het serienummer SPB2021-...) en het schooljaar 2022-2023 (met het serienummer SPB2022-...) zijn aangekocht. Informatie over de de toestellen van het komende schooljaar 2023-2024 zal in de loop van het derde trimester hier verschijnen.


Welke technische specificaties heeft ons toestel? ▶


Op een aantal webshops worden laptops aangeboden die meer performant zijn voor dezelfde prijs, vanwaar de keuze voor dit toestel? ▶


Ben ik verplicht om een laptop aan te kopen? Waarom iedereen (leerlingen én leerkrachten) eenzelfde laptop? ▶


Welke afspraken omtrent laptops gelden er op school? ▶


Is er controle op het gebruik van het toestel in de klas? ▶


Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les LO? ▶


Hoe verloopt de betaling? ▶


Is er korting voor broers en zussen? ▶


Wat valt er onder de garantie? ▶


Is de laptop verzekerd tegen diefstal? ▶


Wat bij verlies? ▶


Kan ik laptop met een QWERTY toetsenbord aankopen? ▶