Hybride Leren - Laptopproject

Het is van groot belang om een aantal zaken over ons project ‘hybride leren’ helder te stellen zodat voor iedereen duidelijk wordt welke pedagogische visie er schuilt achter dit project, wat de bedoelingen zijn en hoe we dit als school willen realiseren in de dagdagelijkse praktijk. In de FAQ’s verwerken we ook de feedback die we ook van ouders en leerlingen gekregen hebben. Vooreerst willen we het ontstaan van dit project schetsen omdat dit van cruciaal belang is.

1.  Ontstaan van ons project ‘hybride leren’

1.1  Het digitale onderwijs is reeds lang ingeburgerd ook in onze school en de voorbije tien jaren sijpelden vele goede voorbeelden binnen in de lespraktijk. Maar de voorbije twee schooljaren kwam alles om de welbekende reden in een stroomversnelling terecht en werden alle onderwijspartners geconfronteerd met het afstandsonderwijs en de inzet op grote schaal van nieuwe digitale middelen. Dit was zowel voor ouders, leerlingen én leerkrachten een grote uitdaging. Van de ene op de andere dag werden leerkrachten uitgedaagd om hun leerstof op een revolutionaire manier over te brengen daar waar het klassieke onderwijs al honderden jaren bestaat. Maar er waren ook veel opportuniteiten, bijvoorbeeld op vlak van remediëring.

1.2  Er was veel uitwisseling van good practices tussen collega’s, kruisbestuiving tussen vakgroepen, pedagogische studiedagen en navormingen werden gewijd aan dit thema. Maar we voelden de noodzaak dit structureel in te bedden in onze lespraktijken. Zo rijpte het idee om al deze verworvenheden rond digitaal onderwijs duurzaam te verankeren in onze school via het project ‘hybride leren’ en om een uitrol te voorzien verspreid over vele jaren. Maar toen kwam de Vlaamse regering op de proppen.

2.  De Vlaamse overheid en ‘Digisprong’

2.1  Digisprong 

Internationaal onderzoek had uitgewezen dat het Vlaamse onderwijs over het algemeen achterop hinkte op vlak van digitaal onderwijs en zeker niet bij de beste leerlingen van de klas behoorde op Europees vlak.
Binnen de Vlaamse overheid ontwikkelde men het plan om hieraan iets te doen. Zo werd er besloten om Digisprong op te starten, om die achterstand weg te werken niet alleen in het secundair onderwijs maar ook in het basisonderwijs.
De communicatie over dit plan is lang vaag gebleven en we zitten dan al voorjaar 2021 vooraleer er stilaan duidelijkheid kwam over de modaliteiten: 

  • De uitrol van Digisprong moet gebeuren over twee schooljaren, 2021-2022 en 2022-2023. Een deel van de gelden is al doorgestort naar de rekening van de scholen. 
  • Alle scholen moeten (financiële) verantwoording van het gebruik van deze middelen afleggen binnen twee jaar! 
  • Alhoewel er ook middelen vrijgemaakt worden bv.om de ICT-infrastructuur in de scholen te verbeteren, is het meest in het oog springende item de slogan ‘elke leerling een gratis laptop’ (wat in de praktijk niet klopt, zie verder).

2.2  Gevolgen voor de scholen

De Vlaamse overheid heeft een politieke beslissing genomen, wat haar goed recht is, maar die wel de plannen en de (pedagogische) projecten van de scholen doorkruist.
Vlaamse scholen hebben traditioneel een grote autonomie om hun eigenheid te kunnen bewaren en hun opvoedingsproject te kunnen uitvoeren. Gelukkig maar. Evenwel deze keer hebben wij ons project ‘hybride leren’ noodgedwongen aangepast aan de realiteit van Digisprong en de uitrol moeten wijzigen. 

3.  Pedagogische visie 

De coronaperiode met zijn afstandsonderwijs had ons al aardig op weg gezet. Door de implementatie van de laptops kunnen we een versnelling hoger schakelen in ons project ‘hybride leren’: dit houdt in dat we in onze lespraktijk het gebruik van laptops op een kwaliteitsvolle manier integreren, waarbij zowel online als offline leren als remediëring in contact- en afstandsonderwijs centraal staan. We gaan verder met de ontwikkeling van een digitaal-didactische dynamiek die systematisch opgevolgd en bijgestuurd wordt en tegelijkertijd borgen we al het goede uit onze huidige manier van lesgeven.

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat hybride leren over het algemeen beter is voor de leerprestaties dan traditioneel onderwijs of volledig online afstandsonderwijs door de diverse mogelijkheden waarop de instructie gegeven wordt en door het lesmateriaal dat ter beschikking is.

We leggen graag de nadruk op hybride leren, eerder dan op de term ‘laptopproject’: ons onderwijs is niet ‘toolgericht’, maar focust doelgericht op veelzijdige leerlingen aan wie we een brede algemene en digitale vorming aanbieden die zowel uitdagend als haalbaar moet zijn. Onze leerlingen bieden we de kans om basiscompetenties te ontwikkelen die cruciaal zijn voor hun toekomstig leven.

Het fundamentele uitgangspunt is een doordachte digitale didactiek: de leraar zorgt ervoor dat de laptop met de nodige dosis gezond verstand gebruikt wordt. Hij/zij maakt realistische keuzes om het leerproces motiverend te maken voor de leerlingen. Dit impliceert dan ook dat we de laptop niet elk lesuur van de dag aanwenden; alleen wanneer er een duidelijke meerwaarde is hetzij voor de motivatie, de leerwinst of het welbevinden van onze leerlingen. De laptop is een extra tool in het leerproces en zeker geen vervangmiddel voor ‘good practices’ uit het klassieke lesgebeuren. Onze leerlingen zullen veel moeten blijven schrijven en leren efficiënt notities nemen met het oog op een goede doorstart naar het hoger onderwijs.

De leerkracht heeft aandacht voor ‘leren leren’ en het ontwikkelen van zelfsturing. Werken met een laptop vereist meer autonomie (verantwoordelijkheid/zelfcontrole) van de leerling: hij/zij kan zelf een aantal vrije keuzes maken en leert zo zelfstandig en gedisciplineerd werken en plannen, dit alles binnen een duidelijk kader, enerzijds bepaald door de leerkracht en anderzijds gebaseerd op afspraken in het schoolreglement.

We willen leerlingen gaandeweg op een correcte manier leren informatie te verzamelen, deze te filteren en zelf te leren oordelen of informatie klopt en relevant is. Ook door soms eens een minder kwalitatief artikel (of fake news) voor te schuiven en dit te laten analyseren. Op deze manier kunnen we hun mediawijsheid versterken.

Hybride leren biedt ook meer mogelijkheden tot remediëring, differentiatie naar instructie, ondersteuning, of moeilijkheidsgraad.

Voor concrete informatie (bv. levering toestel, garantie, verzekering, betaalwijze e.d.) verwijzen we naar de uitgebreide communicatie verder op deze pagina: we beantwoorden een aantal veelgestelde vragen en we voegen ook uittreksels uit het schoolreglement van dit schooljaar toe.

 

Ons enthousiaste schoolteam staat te popelen van ongeduld om met dit project een nieuw hoofdstuk te schrijven in de rijk gevulde geschiedenis van onze school. 

4.  De uitrol 

4.1  Voorziene timing:

Schooljaar 2022-2023: start met de leerlingen die dan in het 1ste, 2de en 3de jaar zullen zitten.
(Schooljaar 2021-2022: start met de leerlingen die in het 3de, 4de en 5de jaar zaten.)

4.2  Waarom deze timing? 

We willen niet meteen met meer dan 1100 leerlingen van start gaan in een laptopproject. Vandaar de beslissing om de investeringen op het vlak van infrastructuur over 2 schooljaren te spreiden.

De digisprong brengt niet alleen middelen voor de leerlingen, maar eveneens middelen voor de school met zich mee. Het schoolnetwerk zal dan ook gedurende het huidige schooljaar een forse upgrade krijgen. Het zal echter nog heel wat maanden duren voordat alles op punt staat (kabels trekken, nieuwe access points hangen, switches vernieuwen, …). Een uitrol over twee schooljaren is noodzakelijk om het schoolnetwerk te versterken: het moet voldoende uitgerust zijn om met de grote hoeveelheid nieuwe laptops te functioneren waarbij de netwerksnelheid door deze toevloed gewaarborgd is.

FAQ's


Welke technische specificaties heeft ons toestel? ▶


Op een aantal webshops worden laptops aangeboden die meer performant zijn voor dezelfde prijs, vanwaar de keuze voor dit toestel? ▶


Ben ik verplicht om een laptop aan te kopen? Waarom iedereen (leerlingen én leerkrachten) eenzelfde laptop? ▶


Welke afspraken omtrent laptops gelden er op school? ▶


Is er controle op het gebruik van het toestel in de klas? ▶


Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les LO? ▶


Hoe verloopt de betaling? ▶


Is er korting voor broers en zussen? ▶


Wat valt er onder de garantie? ▶


Is de laptop verzekerd tegen diefstal? ▶


Wat bij verlies? ▶


Kan ik laptop met een QWERTY toetsenbord aankopen? ▶