Opvoedingsproject

Doelstellingen en uitgangspunten*

1. Elke school dient jongeren zodanig te vormen  dat zij op een menswaardige manier omgaan met de werkelijkheid. 
2.  De boodschap van het evangelie is radicaal en duidelijk.  Zij is de basis van elk christelijk opvoedingsproject.  Elke katholieke school formuleert de krachtlijnen van haar project vanuit de confrontatie tussen evangelie en werkelijkheid. (**)
3. Vermits jongeren altijd kinderen zijn van hun  tijd en de werkelijkheid altijd in evolutie is, dient elke school de krachtlijnen van haar project telkens opnieuw formuleren. Het schoolbestuur betrekt alle schoolparticipanten bij het bepalen van de krachtlijnen en bij de explicitering ervan in het schoolwerkplan. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur erop toe te zien of en in hoeverre de school de krachtlijnen realiseert en daarbij interne tegenspraak tussen de uitgangspunten voorkomt.

(**)Zie: ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’, ARKO, 2 juni 1994 

*Goedgekeurd door het schoolbestuur op 18 oktober 2004.


Krachtlijnen*

Vermits het realiseren van de doelstellingen een taak is voor de hele schoolgemeenschap, formuleren wij de krachtlijnen in de  WIJ-vorm. Daarbij staat WIJ voor alle schoolparticipanten: schoolbestuur,  directie, personeel, leerlingen, ouders en lokale gemeenchap.
 1.  Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin wij, vanuit de christelijke spiritualiteit, zingeving en verdraagzaamheid als hoekstenen van menswaardig leven nadrukkelijk aanbieden in een wereld van diversiteit, multiculturaliteit en multireligiositeit én waarin wij aan de leerlingen een geloofsaanbod waarborgen dat gegrondvest is op de persoon van Jezus Christus.
 2. Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin wij leerlingen leren enthousiast en kritisch op zoek te gaan naar de kern en het waarom der dingen. Daarbij prevaleert het verwerven van competenties – als geïntegreerde gehelen van kennis, inzicht en vaardigheden – op kennisreproductie en dient aandacht gegeven zowel aan het leerproces als aan het leerproduct. 
3. Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin wij leerlingen leren zichzelf en de anderen echt te kennen en waarderen. Wij willen leerlingen ook laten ervaren dat samenleven waardevol is, maar enkel mogelijk mits afspraken, zelfdiscipline en solidariteit.
 4. Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin communicatie, groepsvorming en het opnemen van verantwoordelijkheid leiden tot meerwaarde en tot een door alle participanten gedragen werking.
 5. Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin fysieke en mentale gezondheid, respect voor het milieu en het verantwoorde gebruik van consumptiegoederen continu aandacht krijgen.
 6. Het Sint-Romboutscollege wil een schoolgemeenschap zijn waarin de cognitieve, technisch-technologische en de muzisch-creatieve vormingscomponenten nadrukkelijk aanwezig zijn en kunnen rekenen op een evenwaardige waardering. 

*Goedgekeurd door het schoolbestuur op 18 oktober 2004.