Inschrijvingen eerste jaar 2019-2020

De volledige brochure van de inschrijvingen in het eerste jaar kan je hier downloaden. Je kan ze ook terugvinden in onderstaande tekst.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

 • STAP 1: aanmelding, telefonisch via het callcenter (dinsdag 23 april 2019, 19-21u)
 • STAP 2: registratie van de aanmelding, op school (27 april tot en met 22 mei 2019)
 • STAP 3: intake, op school (eind juni/begin juli)

Elke stap wordt hieronder gedetailleerd uitgelegd.

Stap 1: Aanmelding via het callcenter

Om kampeertoestanden bij de inschrijvingen te vermijden, gebeuren de inschrijvingen voor zowel het Sint-Romboutscollege als voor het Berthoutinstituut – Klein Seminarie (BimSem) via een telefonische aanmelding bij een callcenter. Het heeft geen zin om de school te telefoneren: inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via het telefoonnummer van het callcenter.

Deze aanmelding moet gebeuren op dinsdag 23 april 2019 tussen 19u en 21u. Hoort u de bezettoon, dan blijft u proberen tot u een aansluiting hebt. Er is geen wachtrij!

Het telefoonnummer waarnaar u moet bellen is 078 15 15 65. Opgelet: hoewel bellen naar een 078-nummer niet duurder is dan bellen naar een gewoon telefoonnummer, is het mogelijk dat uw operator deze oproep apart aanrekent omdat 078-nummers vaak niet zijn opgenomen in het standaardabonnement.

Het callcenter dat onze aanmeldingen registreert, heeft ervaring met dergelijke procedures. Het kan misschien een tijd duren maar blijf proberen tot u ‘binnen’ geraakt. Iedereen die op tijd telefoneert, geraakt aan een aanmeldingsnummer.

De volgorde in het inschrijvingsregister van de school die u als eerste keuze opgeeft, wordt bepaald door de volgorde van inbellen (wie eerst inbelt, staat eerst op de lijst). Let op: indien u de andere school als tweede keuze opgeeft, dan komt uw inschrijving chronologisch na de kandidaten die deze school als eerste keuze hebben opgegeven.

De vragen van het callcenter

 • U kiest voor één van de twee scholen.
 • Daarna wordt u gevraagd of u inschrijft voor één of voor meerdere kinderen. Inschrijven voor meerdere kinderen kan enkel als de kinderen deel uitmaken van dezelfde leefentiteit:
  • De kinderen hebben twee gemeenschappelijke ouders en wonen al dan niet op hetzelfde adres.
  • De kinderen hebben één gemeenschappelijke ouder en wonen al dan niet op hetzelfde adres.
  • De kinderen hebben dezelfde hoofdverblijfplaats (domicilie), maar hebben geen gemeenschappelijke ouder.
 • Vervolgens zal de operator u vragen of de leerling een indicatorleerling is of niet.
  • Wat is een indicatorleerling? De overheid legt de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie. Dit gebeurt door de leerlingen in te delen in twee categorieën (indicator en niet-indicatorleerlingen). Voor elke categorie wordt een maximum aantal inschrijvingen vastgelegd (om zo een evenredige verdeling te bekomen). Vermits het aantal inschrijvingen beperkt is, mogen we ervan uitgaan dat beide lijsten snel ‘volzet’ zullen zijn. Het is dus uiterst belangrijk om zorgvuldig na te gaan of uw kind een indicatorleerling is of niet.
  • Uw kind is een indicatorleerling als hij/zij aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet:
   • Het kind komt uit een gezin dat dit schooljaar (2018 – 2019) of het schooljaar daarvoor (2017-2018) een schooltoelage kreeg. U bezorgt de school een brief van de Dienst Studietoelagen of een rekeningafschrift.
   • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs. U bezorgt de school een verklaring op eer van de moeder.
  • Indien uw kind aan geen enkel van de bovenstaande voorwaarden voldoet, is het een niet-indicatorleerling.
 • Nu volgt de eigenlijke aanmelding. Daarvoor worden de volgende gegevens opgevraagd. Zorg dat u al deze gegevens bij de hand heeft wanneer u het callcenter belt!
  • naam kind;
  • voornaam kind;
  • geboortedatum kind (DD/MM/JJ);
  • geslacht van het kind (man, vrouw);
  • straat thuisadres;
  • nummer thuisadres;
  • eventueel busnummer thuisadres;
  • postcode thuisadres;
  • gemeente thuisadres;
  • gsm-nummer vader / gsm-nummer moeder*;
  • mailadres vader / mailadres moeder*;
  • uw naam (= naam inbeller);
  • uw voornaam;
  • uw telefoonnummer.

* Minstens één gsm-nummer (of vast nummer) en één mailadres opgeven! Dit zijn contactgegevens waarmee de school snel meer duidelijkheid kan geven i.v.m. het verloop van de inschrijvingen.

 • Tenslotte kan u aangeven of u ook wenst aan te melden voor de andere school.

Uw aanmeldingsnummer U krijgt aan het einde van het gesprek van de telefoonoperator een aanmeldingsnummer toegewezen.

Voor de school van uw eerste of enige keuze:

 • De eerste letter van het aanmeldingsnummer is een N als u ingeschreven hebt als niet-indicatorleerling en een I voor indicatorleerlingen.
 • De tweede letter is een E als u recht heeft op een effectieve inschrijving en een R als u (voorlopig) op de reservelijst terechtkomt.
 • Het aanmeldingsnummer wordt vervolledigd met een getal. Dat getal wordt toegekend op basis van het tijdstip waarop u inbelt (wie als eerste inbelt, krijgt nummer 1).

Uw aanmeldingsnummer ziet er dus als volgt uit: NE143, IR51, …

Voor de school van uw tweede keuze krijgt u geen aanmeldingsnummer. Uw plaats op de lijst is gelinkt aan het tijdstip van inbellen (hoe eerder u belt, hoe hoger u op de lijst staat). Het is wel zo dat wie een eerste of enige keuze maakt altijd hoger op de lijst terecht komt dan wie een school als tweede keuze aanduidt, ook als die persoon later inbelt!

De school is wettelijk verplicht om de volgende volgorde te hanteren bij de opmaak van de inschrijvingslijst(en):

Wat als u een reservenummer hebt (nummer met een R)?

De dag na de aanmelding via het callcenter bekijken we grondig de aanmeldingslijst. Een aantal reservenummers zullen daardoor ‘opschuiven’, zodat na deze controle sommige R-nummers kunnen omgezet worden in E-nummers. Indien dit zo is, is dat een hele geruststelling voor deze leerlingen. Ten laatste vrijdag 26 april sturen we u een mail (of een brief) om u op de hoogte te brengen. Ook indien het nummer een R-nummer blijft, sturen we een mailtje (of een brief) met de bevestiging van uw aanmeldingsnummer.

Opgelet: of u nu een E-nummer of een R-nummer heeft, u moet steeds stap 2 van de inschrijvingsprocedure doorlopen. Indien u dit niet doet, vervalt uw aanmeldingsnummer en kan u geen aanspraak meer maken op een inschrijving (ook niet indien er later plaatsen vrijkomen).

Stap 2: Uw aanmeldingsnummer registreren

Iedereen die zich heeft aangemeld via het callcenter en die een aanmeldingsnummer heeft gekregen (E of R), moet zich met dit aanmeldingsnummer in de school aanbieden. U kan deze inschrijving laten registreren tijdens één van de volgende tijdstippen:

 • bij voorkeur tijdens de registratie van de inschrijvingen op zaterdag 27 april 2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur (SRCO) / tot 17.00 uur (BimSem)
 • vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 22 mei 2019 tijdens de schooluren: op ma-di-do-vr van 8.40 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag van 8.40 uur tot 12.30 uur.

Wat brengt u mee?

 • Een kopie van de identiteitskaart of de Kids-ID van het kind*;
 • indien het kind een indicatorleerling is: een bewijs van de Dienst Studietoelage of een verklaring op eer van de moeder**

* Indien uw kind (nog) niet beschikt over een identiteitskaart of een Kids-ID, is het in elk geval belangrijk dat we zo snel mogelijk beschikken over het rijksregisternummer van uw kind.

** Wij hebben op school een standaardformulier ‘Verklaring op eer’ ter beschikking.

We wijzen er nogmaals op dat u in de aangegeven periode (en dus uiterlijk op 22 mei) de inschrijving moet registreren (ook zij die een R-nummer kregen)! Zo niet vervalt uw aanmeldingsnummer en kan u geen aanspraak meer maken op een inschrijving (ook niet indien er later plaatsen vrijkomen).

U krijgt van ons ook een aantal documenten die u later invult en (stap 3) aan de school bezorgt.

Stap 3: Intake

Om het inschrijvingsdossier van uw dochter/zoon te vervolledigen, vragen wij u om uiterlijk op dinsdag 2 juli 2019 ons volgende documenten te bezorgen:

 • het getuigschrift basisonderwijs (geen kopie!)
 • het ingevuld document individueel leerlingendossier (digitaal in te vullen via link die u ontvangt eind mei)
 • een kopie* van het schoolrapport van het zesde leerjaar (het jaaroverzicht)
 • eventueel een kopie* van het resultaat op de interdiocesane proeven (katholieke basisscholen – soms staat dit resultaat op het schoolrapport vermeld) / OVSG-toetsen (stedelijke en gemeentelijke basisscholen en bepaalde scholen van het GO!)
 • de ingevulde BaSo-fiche (als de lagere school ze meegeeft)

* Wij kunnen voor u op school de nodige kopieën maken, maar dat verhoogt wel de wachttijd bij de intake.

** Indien het u niet lukt om het formulier van thuis uit in te vullen, dan kan dat ook op school tijdens de intake.

Wij willen het binnenbrengen van deze documenten ook aangrijpen om uw zoon/dochter beter te leren kennen en om uw vragen te beantwoorden. Daarom nodigen wij u, samen met uw dochter of zoon uit voor een intakegesprek (over het individueel leerlingendossier, het schoolrapport, de BaSo-fiche, …).

Voor SRCO:

 • vrijdag 28 juni van 15.00 uur tot 18.00 uur
 • maandag 1 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
 • dinsdag 2 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur

Voor BimSem:

 • vrijdag 28 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur
 • zaterdag 29 juni van 9.00 uur tot 12.00 uur
 • maandag 1 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur
 • dinsdag 2 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur

De inschrijving, met volgnummer in het inschrijvingsregister, is rechtsgeldig indien de school ten laatste op dinsdag 2 juli beschikt over de gevraagde documenten.

Wat indien u geen aanmeldingsnummer hebt van het callcenter?

(U heeft zich op dinsdag 23 april niet aangemeld bij het callcenter)

Een inschrijving is nog steeds mogelijk (maar erg onwaarschijnlijk). De nummering is een vervolg van de nummering door het callcenter!

Tijdens de schoolbezoekdag / infodag op zaterdag 27 april van 9.00 uur tot 16.00 uur (SRCO) / tot 17.00 uur (BimSem) en vanaf maandag 29 april kunnen de ouders zich rechtstreeks tot de school wenden (ma-di-do-vr van 8.40 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en woensdag van 8.40 uur tot 12.30 uur) en worden, met voorrang voor de nummering van het callcenter, ingedeeld bij de gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijvingen (effectieve nummers of reservenummers).

Wat indien u begin juli nog steeds geen effectief nummer hebt?

(U heeft na de registratieperiode nog steeds een R-nummer)

Begin juli (5 juli) hebben we een duidelijk beeld van de inschrijvingen en kunnen we definitief laten weten of de inschrijving gerealiseerd kan worden of niet.

Gebeurt alles eerlijk? Wat bij klachten?

De directie controleert iedere vraag of opmerking en geeft hierover feedback aan de betrokkenen.

Ouders die bepaalde gegevens wensen te wijzigen vooraleer de aanmeldingsprocedure is afgelopen, behouden het tijdstip van hun oorspronkelijke aanmelding.

Procedure voor de behandeling van klachten rond de aanmelding en de toewijzing van de plaatsen:

 • Een gesprek tussen de ouders en de directeur.
 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het dossier behandeld op de schoolraad. Daarbij wordt het advies van de LOP-deskundige ingewonnen.
 • Uiteindelijke beslissing door de directeur.